Rx Sibutramine

Sibutramine 15 mg (Sibutramina) zamiennik Meridii

Rx Sibutramine tak  To nowy – Slimex 15mg

Co to jest lek   Sibutramine i w jakim celu si? go stosuje

Substancj? czynn? leku Rx Sibutramine jest sybutramina- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny dzia?aj?ca g??wnie poprzez metabolity M1 i M2. Dzia?anie leku polega na zwi?kszaniu poposi?kowego uczucia syto?ci oraz zwi?kszaniu wydatku energetycznego, prawdopodobnie w wyniku wzmo?onej termogenezy co powoduje utrat? wagi u pacjent?w z nadwag? nie poddaj?c? si? niefarmakologicznym sposobom leczenia.

Wskazaniem do stosowania leku

Pomocniczo, w po??czeniu z diet? w leczeniu:

• oty?o?ci u pacjent?w, u kt?rych wska?nik masy cia?a (BMI – Body Mass Index) wynosi 30 kg/m2 lub wi?cej,

• nadwagi (BMI 27 kg/m2 lub wi?ksze) u pacjent?w, u kt?rych wyst?puj? dodatkowe czynniki ryzyka, jak cukrzyca typu 2, zaburzenia gospodarki lipidowej. Stosowanie leku jest wskazane tylko u tych pacjent?w, u kt?rych metodami niefarmakologicznymi nie uzyskano zmniejszenia masy cia?a w stopniu wystarczaj?cym, tj. 5 kg w ci?gu 3 miesi?cy.

Stosowanie leku w okresie ci??y i karmienia piersi?:

Stosowanie w czasie ci??y:
Sybutraminy nie nale?y stosowa? w czasie ci??y.
Stosowanie ?rodk?w odchudzaj?cych nie jest zalecane w czasie ci??y, dlatego kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutramin? powinny stosowa? skuteczn? antykoncepcj? oraz poinformowa? lekarza prowadz?cego, je?li zajd? w ci??? lub zamierzaj? zaj?? w ci??? w czasie leczenia. Brak jest udokumentowanych bada? u ludzi, natomiast wyniki bada? prowadzonych na ci??arnych kr?likach wykazuj? wp?yw sybutraminy na reprodukcj?.
Stosowanie w czasie karmienia piersi?:
Nie nale?y stosowa? leku w czasie karmienia piersi?.

Prowadzenie pojazd?w i obs?uga maszyn:

W trakcie stosowania sybutraminy mo?e wyst?pi? pogorszenie zdolno?ci prowadzenia pojazd?w mechanicznych i obs?ugi urz?dze? b?d?cych w ruchu.

Stosowanie innych lek?w:

• Nale?y poinformowa? lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, kt?re wydawane s? bez recepty.
• Leki hamuj?ce metabolizm sybutraminy: ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna, cyklosporyna i cymetydyna mog? zwi?ksza? jej st??enie we krwi oraz nasila? objawy niepo??dane (zwi?kszenie cz?sto?ci akcji serca ?rednio o 2,5 uderzenia na minut?).
• Metabolizm sybutraminy mog? przyspiesza? nast?puj?ce leki: rifampicyna, antybiotyki makrolidowe, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i deksametazon.
• Leki zwi?kszaj?ce wychwyt zwrotny serotoniny (przeciwmigrenowe, np. sumatriptan, dihydroergotamina), opioidy (pentazocyna, meperydyna, petydyna, fentanyl, dekstrometorfan) stosowane ??cznie z sybutramin? mog? by? przyczyn? powstania tzw. zespo?u serotoninowego wymagaj?cego natychmiastowej interwencji lekarskiej. Jego pocz?tkowe objawy to: niepok?j, os?abienie mi??niowe, dezorientacja, niezborno?? ruch?w, zaburzenia mowy. P??niej do??czy? si? mog? wysoka gor?czka, rozszerzenie ?renic, obfite pocenie si?, wymioty i tachykardia, a nawet utrata przytomno?ci.
• Poniewa? sybutramina hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, nie powinna by? stosowana wsp?lnie z lekami zwi?kszaj?cymi st??enie serotoniny w m?zgu.
• Ze wzgl?du na brak danych dotycz?cych interakcji sybutraminy z lekami przyspieszaj?cymi czynno?? serca i podnosz?cymi ci?nienie krwi, r?wnoczesne stosowanie tych lek?w wymaga zachowania ostro?no?ci (dotyczy to niekt?rych lek?w przeciwkaszlowych, stosowanych w przezi?bieniu, przeciwalergicznych i przeciwobrz?kowych zawieraj?cych m.in. efedryn? i pseudoefedryn? i niekt?rych lek?w zmniejszaj?cych przekrwienie np. ksylometazolin).
• Sybutramina nie zmniejsza skuteczno?ci doustnych ?rodk?w antykoncepcyjnych.
• Nale?y pami?ta?, ?e picie alkoholu jest sprzeczne z zaleceniami dietetycznymi.
• Brak danych na temat r?wnoczesnego podawania sybutraminy z orlistatem.
• Dwa tygodnie powinny up?yn?? pomi?dzy zako?czeniem terapii sybutramin? a rozpocz?ciem stosowania inhibitor?w MAO.

Jak stosowa? lek Rx Sibutramine:

Lek Zelixa nale?y stosowa? zgodnie zaleceniami lekarza.
Doros?ym pocz?tkowo podaje si? 10 mg na dob?, z odpowiedni? ilo?ci? p?ynu (np. szklank? wody), niezale?nie od posi?ku, najlepiej rano. Tabletki nie nale?y ?u? ani rozgryza?.
U pacjent?w, u kt?rych nie nast?pi?o zmniejszenie masy cia?a przynajmniej o 2 kg w ci?gu 4 tygodni, dawk? dobow? sybutraminy mo?na zwi?kszy? do 15 mg. Nie zaleca si? stosowania dawek wi?kszych ni? 15 mg na dob?.
Leczenie trwa 3 miesi?ce. Mo?na je wyd?u?y? do 1 roku u tych pacjent?w, u kt?rych zmniejszenie masy cia?a po oko?o 3 miesi?cach leczenia wynosi, co najmniej 5% pocz?tkowej masy cia?a. Leczenie nale?y zaprzesta? u tych pacjent?w, u kt?rych dosz?o do zwi?kszenia masy cia?a w trakcie leczenia.
Nie nale?y stosowa? leku d?u?ej ni? 1 rok.
Warunkiem utrzymania zmniejszonej masy cia?a po odstawieniu leku jest utrwalanie u pacjent?w w trakcie leczenia sybutramin? w?a?ciwych nawyk?w ?ywieniowych zgodnie z zasadami leczenia oty?o?ci, gdy? w przeciwnym razie dojdzie do ponownego zwi?kszenia masy cia?a. Po odstawieniu leku konieczne s? dalsze konsultacje lekarza prowadz?cego.

W przypadku za?ycia wi?kszej dawki leku Rx Sibutramine, ni? zalecana:

W razie przyj?cia znacznie wi?kszej ni? zalecana dawki leku, nale?y niezw?oczne zwr?ci? si? do lekarza lub farmaceuty.
Nie istnieje specyficzny spos?b leczenia, ani antidotum w przypadku przedawkowania leku.
W takiej sytuacji stosuje si? og?lnie przyj?te metody post?powania, tj. utrzymywanie podstawowych czynno?ci ?yciowych uk?adu kr??enia, oddechowego i nerwowego. Wczesne zastosowanie w?gla aktywowanego mo?e op??ni? wch?anianie leku. Korzystne mo?e by?
p?ukanie ?o??dka. W przypadku podwy?szonego ci?nienia t?tniczego lub tachykardii mo?na ostro?nie zastosowa? leki blokuj?ce receptory ?-adrenergiczne.

W przypadku pomini?cia dawki leku :

Leczenie nale?y kontynuowa? przestrzegaj?c sposobu dawkowania leku
Nie nale?y stosowa? dawki podw?jnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem , mo?e wyst?pi?:

Lek Rx Sibutramine jest stosowany w leczeniu oty?o?ci, przerwanie leczenia nie powoduje dodatkowych nast?pstw.

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane:

Jak ka?dy lek,  mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane.
Dzia?ania niepo??dane leku wyst?puj? na og?? na pocz?tku leczenia a ich cz?stotliwo?? i nasilenie zmniejsza si? z up?ywem czasu, nie s? one ci??kie i nie powoduj? konieczno?ci zaprzestania terapii.
Uk?ad sercowo-naczyniowy
cz?sto – tachykardia, ko?atanie serca, zwi?kszenie ci?nienia t?tniczego krwi / nadci?nienie t?tnicze, rozszerzenie naczy? (uderzenia gor?ca)
Uk?ad pokarmowy
bardzo cz?sto – utrata apetytu, zaparcia
cz?sto – nudno?ci, nasilenie dolegliwo?ci zwi?zanych z guzkami krwawniczymi
O?rodkowy uk?ad nerwowy
bardzo cz?sto – sucho?? w ustach, bezsenno??
cz?sto – zawroty g?owy, parestezje, b?le g?owy, niepok?j
Sk?ra
cz?sto – potliwo??
Narz?dy zmys??w
cz?sto – zaburzenia smaku
Uk?ad sercowo-naczyniowy:
Obserwowano zwi?kszenie spoczynkowego i rozkurczowego ci?nieniu krwi ?rednio o 1-3 mm Hg i zwi?kszenie cz?sto?ci akcji serca ?rednio o 3-5 uderze? na minut?.
W pojedynczych przypadkach nie mo?na wyklucza? wi?kszego wzrostu ci?nienia krwi i cz?sto?? akcji serca. Z regu?y znacz?cy wzrost ci?nienia krwi i t?tna wyst?puje w pierwszych 4-12 tygodniach terapii. W takich przypadkach nale?y przerwa? leczenie.

Przechowywanie leku

Preparat przechowywa? w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, tj. 15oC-25oC.
Przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

Termin wa?no?ci : 04-2015

zam?w